Acceptable Use Policy

Acceptable Use Policy

voor dienstverlening en levering aan niet-consumenten

Dit document beschrijft de voorwaarden die gesteld worden aan het gebruik van de door Computel Standby geleverde internet-diensten. Deze Acceptabele Use Policy is van toepassing op het gebruik van het Computel Standby netwerk en de diensten die worden verleend door Computel Standby. Computel behoudt zich het recht voor deze Policy te allen tijde te wijzigen, waarbij het gewijzigde beleid ingaat op het moment dat dit op de volgende locatie is gepubliceerd: http://www.computel.nl/bedrijfsinformatie/acceptable-use-policy.

 • Klanten van Computel Standby, van partners van Computel of van resellers van Computel waarvan wordt vastgesteld dat zij deze voorwaarden overtreden (uitsluitend en alleen ter beoordeling van de afdeling techniek van Computel Standby) worden onderworpen aan onmiddellijke schorsing en uiteindelijke opheffing van het account zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten.
 • Computel Standby kan de klant aansprakelijk stellen voor veroorzaakte schade en voor de kosten die gemaakt worden om deze voorwaarden te handhaven.
 • Enige daad die resulteert in het onderbreken van de diensten aan andere Computel Standby klanten of aan andere internetgebruikers onderwerpt de klant aan onmiddellijke opheffing van het account zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor de kosten van verloren diensten, plus de kosten van het onderzoek.
 • Indien blijkt dat een klant heeft gehandeld op een manier welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden en/of deze Acceptable Use Policy dan zal Computel Standby de tijd die nodig is voor het behandelen van de klachten doorberekenen aan de klant tegen het tarief van € 90,18,- per uur met een minimum van een half uur per klacht. Daarnaast behoudt Computel Standby het recht om overige kosten en/of schade door te berekenen aan de klant.
 • Enige poging zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot enig systeem, hetzij in het netwerk van Computel Standby, hetzij in enig ander netwerk, zal de klant onderwerpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met, maar niet beperkt tot, onmiddellijke opheffing van de account zonder restitutie voor vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verkrijgen van ongeoorloofde toegang of een poging ongeoorloofde toegang te verkrijgen.
 • De klant verklaart zich accoord met het vergoeden van de kosten die Computel Standby maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te wikkelen.
 • Het is de klant niet toegestaan de door Computel Standby aangeboden faciliteiten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette zoals omschreven in RFC 1855, deze Acceptable Use Policy, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.
 • Het Internet is een internationaal computernetwerk. De voertaal voor vrijwel alle officiële Internet-gerelateerde communicatie is Engels. De klant dient voldoende kennis en vaardigheden in deze taal te hebben om e-mail berichten en documentatie over Internet standaarden en (gedrags)regels te kunnen begrijpen.
 • Klanten zijn verplicht om klachten en problemen betreffende de door klant afgenomen diensten of onder het beheer van de klant vallende apparatuur zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur, te melden aan de afdeling techniek van Computel Standby. Deze afdeling is te bereiken via e-mail adres  of tijdens kantooruren via telefoonnummers 055-5772890, en buiten kantooruren via 055-5772893.

Artikel 1

Accounts en wachtwoorden

 • De klant zal identificatiegegevens (login-namen, wachtwoorden), adresgegevens en/of codes met de uiterste zorgvuldigheid bewaren.
 • Identificatiegegevens, adresgegevens en/of codes mogen niet worden gedeeld met enige andere partij zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vooraf van Computel Standby.
 • De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig misbruik dat wordt begaan met gebruikmaking van de identificatiegegevens die aan de klant toebehoren, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt.

Artikel 2

Netwerkgebruik

Het is klanten niet toegestaan de systemen en/of netwerken van Computel Standby te gebruiken om:

 • systemen in het netwerk te verstoren.
 • netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren.
 • te pogen veiligheidsmaatregelen van enig aan Internet gekoppeld systeem te doorbreken.
 • de apparatuur, hardware, software, data of diensten van Computel Standby te beschadigen of in het ongerede te brengen.
 • het systeem te gebruiken voor illegale doeleinden.
 • bedrieglijke on-line marketingpraktijken uit te voeren.
 • inbreuk te maken op de privacy van individuele gebruikers door middel van het bekijken van hun e-mail of hun private communicatie met andere gebruikers.
 • bewust of onbewust virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma's in het netwerk of systeem te introduceren. De verantwoordelijkheid voor beveiliging tegen virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma's ligt bij de klant.
 • het systeem aan te wenden om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot andere computersystemen, netwerken of programma's.
 • ongeoorloofde toegang te verkrijgen (of pogen te verkrijgen) tot systemen of netwerken, daaronder begrepen enige poging een systeem of een netwerk te proben, scannen of testen op kwetsbaarheden, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk.
 • data of verkeer van enig netwerk of systeem te monitoren zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk.
 • diensten aan een gebruiker, systeem of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, mailbombing, flooding, moedwillige pogingen een systeem te overbelasten, en broadcast-aanvallen.
 • doelbewust op zoek te gaan naar informatie over anderen, of bestanden, andere gegevens of wachtwoorden van anderen te kopieren of te wijzigen, of zich voor te doen als een andere gebruiker, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker.
 • inbreuk te maken op wettelijke bescherming van auteursrecht of licentiering van programma's en gegevens.
 • inbreuk te maken op de integriteit van computer- en netwerksystemen; voorbeeld: klanten zullen niet opzettelijk programma's ontwikkelen of gebruiken die andere gebruikers hinderen of een computer, computersysteem of netwerk infiltreren en/of beschadigen of de software-componenten van een computer, computersysteem of netwerk wijzigen.
 • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat, opzettelijk of niet, enige toepasselijke nationale of internationale wet, of enige regels die daaruit voortvloeien, overtreedt.
 • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bedreigingen bevat of oproept tot lichamelijk geweld of het vernielen van eigendommen.
 • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bij een andere internetgebruiker overlast veroorzaakt.
 • frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, onderwerpen of diensten te kopen of te verkopen, of om enige vorm van financieel bedrog te promoten, zoals (maar niet beperkt tot) "piramide-systemen", "snel rijk worden-systemen" of "kettingbrieven".
 • identificerende netwerk-header-informatie toe te voegen, te verwijderen of te veranderen met het doel te bedriegen en te misleiden.
 • te pogen zich als een ander voor te doen door gebruikmaking van vervalste headers of andere identificerende informatie.
 • toegang te verkrijgen, of pogen toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, electronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van Computel Standby of een andere partij, ongeacht of de toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens.
 • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofd kopieren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het digitaliseren en distribueren van fotomateriaal uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en het ongeoorloofd verzenden van auteursrechtelijk beschermde software.
 • persoonlijke gegevens van derden te verzamelen, of pogen te verzamelen, zonder hun medeweten of instemming.

Artikel 3

E-mail

Het is klanten niet toegestaan om:

 • ongevraagde commerciele e-mail ("UCE") of ongevraagde bulk e-mail ("UBE") te verzenden naar enige internetgebruiker via een Computel Standby-account of via enige andere netwerkverbinding die op enigerlei wijze Computel Standby impliceert.
 • ongevraagde commerciele e-mail ("UCE") of ongevraagde bulk e-mail ("UBE") te verzenden waarin reclame wordt gemaakt voor een bij Computel Standby ondergebrachte website, server of andere dienst.
 • e-mail, al of niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden.
 • e-mail te versturen naar meer dan 10 adressen tegelijkertijd (gebruikmakend van To-, Cc- of Bcc-headerregels, of met SMTP commando's), met uitzondering van mailinglists onder beheer van Computel Standby.
 • e-mail te verzenden naar meer dan in totaal 100 adressen zonder voorafgaande toestemming van Computel Standby; artikel 3D blijft van toepassing wanneer toestemming is verleend.
 • enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen.
 • tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van Computel Standby te koppelen. Uw mailserver mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor uw eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit uw eigen netwerk/IP-reeks. Uw server mag onder geen beding mail afkomstig van buiten uw netwerk accepteren en deze vervolgens eveneens buiten uw netwerk afleveren. Kortom: uw mailserver moet begin- of eindstation voor e-mail zijn, geen tussenstation. Computel Standby behoudt zich expliciet het recht voor een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren.
 • Computel Standby biedt verschillende diensten en producten aan waarmee e-mailadressen en andere gegevens van internetgebruikers worden verkregen en/of beheerd. Deze diensten en producten omvatten onder andere, maar niet uitsluitend: NedMail, Mailman, de Tone zoekopdrachten module en andere mailing-list-managers. E-mailadressen en andere gegevens verkregen via deze diensten en producten mogen uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor de gegevens vergaard zijn.

Elke vorm van mailinglist-gebruik binnen het netwerk van Computel Standby moet voldoen aan de richtlijnen van MAPS en RFC 3098. Deze richtlijnen maken integraal deel uit van deze AUP.

De afdeling techniek van Computel Standby behandelt alle klachten over e-mail gebruik.

Artikel 4

Usenet

Het is klanten niet toegestaan om:

 • berichten naar een nieuwsgroep te posten die niet voldoen aan het gepubliceerde charter van die nieuwsgroep.
 • berichten die opruiend van aard zijn en bedoeld zijn om conflicten uit te lokken tussen gebruikers van die nieuwsgroepen te kruisposten naar meerdere nieuwsgroepen.
 • berichten te posten die op ongepaste wijze een product, website of dienst adverteren, hetzij door dit herhaald te doen of door het bericht te kruisposten naar verschillende nieuwsgroepen die anderszins niet met elkaar in verband staan (ook wel bekend als "Spam").
 • commerciele postings te doen naar niet-commerciele nieuwsgroepen.
 • postings te doen die zijn gericht aan ontoepasselijke of niet-gerelateerde groepen, of te posten naar meer dan 15 groepen tegelijkertijd.
 • identieke berichten meerdere malen te posten, ongeacht het aantal nieuwsgroepen.
 • enig deel van de header-informatie van een nieuwsgroep-posting te vervalsen, met als enige uitzondering het vervormen van het afzendadres om spam te voorkomen ("munging").

Artikel 5

WWW

Computel behoudt zich het recht voor enige door de klant geproduceerde informatie, die als aanstootgevend wordt beoordeeld door leden van de Internet-gemeenschap, de directie van Computel  of onwettig is volgens nationale of internationale regelgeving (specifiek, maar niet uitsluitend, beschermd materiaal), van zijn servers te verwijderen. Onder 'aanstootgevend' wordt tevens verstaan het adverteren van de website op een wijze die in artikel 3 en 4 van deze AUP wordt verboden ('spamvertizing'), waarbij het niet van belang is of het adverteren van de website via een andere ISP plaatsvindt. Herhaalde klachten kunnen resulteren in het opheffen van het account van de klant en het verwijderen van opgeslagen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is niet toegestaan om via faciliteiten van Computel software en/of diensten aan te bieden, te ondersteunen of te promoten die de mogelijkheid bieden om:

 • E-mailadressen te verzamelen zonder expliciete toestemming van de eigenaar van deze adressen.
 • ongevraagde commerciele e-mail ("UCE") of ongevraagde bulk e-mail ("UBE") te verzenden.
 • Mailingen te doen naar e-mailadressen op een manier die niet voldoet aan de regels en richtlijnen van MAPS en RFC 3098.
 • E-mail te versturen op een manier die niet voldoet aan de regels die in deze AUP gesteld worden.

Artikel 6

Eigen apparatuur

SMTP koppelingen

Computel levert op verzoek van klanten e-mail af op een e-mail server die buiten het netwerk van Computel om op het Internet aangesloten is. Dit gebeurt op basis van het SMTP of ESMTP protocol. Voor een dergelijke SMTP koppeling is het verplicht dat de betreffende e-mail server via een vast IP adres bereikbaar is. Het is niet toegestaan om een SMTP koppeling aan te vragen op een IP adres dat niet exclusief en voor onbepaalde tijd aan de betreffende e-mail server is toegewezen. Het is expliciet niet toegestaan om een SMTP koppeling aan te vragen op een IP adres dat dynamisch wordt verstrekt via bijvoorbeeld het DHCP protocol, ook al is het betreffende IP adres gedurende lange tijd niet veranderd.

Computel kan documentatie van de internet provider waar het betreffende IP nummer onder valt vereisen om deze voorwaarden te controleren. Indien op verzoek van de afdeling techniek van Computel niet binnen 5 werkdagen door de klant kan worden aangetoond dat aan deze voorwaarden wordt voldaan behoudt Computel zich het recht voor om een SMTP koppeling te weigeren en/of zonder kennisgeving te beëindigen.

Beveiliging

Alle apparatuur die via een door Computel geleverde verbinding op het Internet aangesloten wordt dient voldoende beveiligd te zijn. Computel behoudt zich expliciet het recht voor onvoldoende beveiligde apparatuur zonder kennisgeving vooraf te blokkeren of af te sluiten.

Onder een goede beveiliging vallen onder meer, maar niet uitsluitend:

 • Een mailserver mag niet als tussenstation gebruikt kunnen worden zoals omschreven in punt 3G van dit document.
 • Een webserver mag niet als tussenstation of proxyserver gebruikt kunnen worden door derde partijen.
 • Een SOCKS-compatible server mag niet gebruikt kunnen worden door derde partijen.
 • Overige apparatuur en diensten moeten op een zodanige manier beveiligd zijn dat het niet mogelijk is voor derde partijen om de apparatuur of dienst te gebruiken als tussenstation voor enige vorm van communicatie over het Internet.
 • De apparatuur moet beveiligd zijn tegen computer-virussen en andere vormen van zichzelf verspreidende en/of schadelijke software.
 • De apparatuur moet beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Verantwoordelijkheid

De klant blijft verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd door middel van de apparatuur die door de klant wordt beheerd. Ook indien deze activiteiten door een derde partij zijn veroorzaakt zonder dat de klant daarvan op de hoogte was.

Artikel 7

Gegevens van gebruikers

Indien u middels de diensten en producten van Computel e-mailadressen of andere informatie over internetgebruikers vergaart en/of gebruikt dient u zich te houden aan de volgende regels:

 • Bij het vergaren van gegevens dient u duidelijk aan te geven aan de internetgebruiker welke gegevens vergaard worden, en voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden.
 • Vergaarde gegevens mogen niet aan derde partijen overhandigd worden zonder de expliciete toestemming van de betreffende internetgebruiker.
 • Vergaarde gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze vergaard zijn.

Artikel 8

Diensten van derde partijen

In bepaalde gevallen kan Computel een klant de gelegenheid geven om gebruik te maken van diensten die door derde partijen wordt aangeboden. De klant dient zich bij gebruik van deze diensten te houden aan de regelgeving die deze derde partij aan het gebruik van de dienst stelt. Deze extra regelgeving wordt geacht deel uit te maken van deze Voorwaarden. Enige handeling die wordt verboden door deze documenten wordt geacht verboden te zijn in deze Voorwaarden. Op verzoek van de klant zal Computel de klant een recente kopie doen toekomen van deze extra regelgeving.

Deze extra regels omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende regels:

 • Voor klanten die gebruik maken van een zogenaamd Onbeperkt Access Account kunnen gebruik maken van de Usenet servers van Easynet, en dienen zich daarbij te houden aan alle regels die gesteld worden in de documenten die bereikbaar zijn onder http://support.wirehub.net/pub/usenet/index.
© 2018 Computel Standby - Alle rechten voorbehouden  |